Våra regler, vårt förhållningssätt

– grunden för en trygg, god och lustfylld studiemiljö.

Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vårt mål är att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Tillsammans jobbar vi mot att skapa en bra arbetsmiljö på skolan. En arbetsmiljö som stimulerar personlig utveckling, delaktighet och studiero.

Ta genast kontakt med lärare, socialrådgivare eller rektor om du eller någon annan utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Ur Skolverkets Allmänna råd:

Personal får aldrig utsätta en elev för diskriminering eller kränkande behandling.

Diskriminering
En elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
– Diskriminering förutsätter att en person med någon form av makt utför den.
– Elever kan inte diskriminera varandra.

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan).
– Om en personal utför trakasserier benämns det diskriminering.
– En eller flera elever kan trakassera en eller flera elever.

Kränkande behandling
Ett uppträdande som inte är diskriminering, men som kränker någons värdighet.

 

Sundsvall

Vuxenutbildningen i Sundsvall har tagit fram en folder som beskriver skolans regler och förhållningssätt mot droger, fusk, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Regler-Likabehandling och policys

I Likabehandlingsplanen står det vad du som elev ska göra och vad skolan gör, om något ändå sker på skolan som inte är okej.

Likabehandlingsplan – Sundsvall

Sidansvarig
Annette Gradin