• Hem
  • Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

Vuxenutbildningen i Sundsvall har bland mycket annat lyft frågan av att kunna se den egna verksamheten i ett globalt perspektiv.

Målet för vår verksamhet är att ett engagemang och deltagande inom olika EU-projekt, över tid, ska kunna ge ett internationellt förhållningssätt som gynnar verksamhetens målgrupp – eleverna. Bärare av en sådan utveckling är våra skolledare och pedagoger som via aktivt deltagande i utlandsförlagd yrkesutbildning kan vara handledare, mentorer och budbärare till hela vår organisation.

Den politiska förvaltningsledningen har uttalat ett starkt stöd för skolans internationella policy och de effekter som det kan ge avseende verksamhetsutveckling och ökade yrkeskunskaper. Skolans rubriker för internationalisering innehåller ett antal huvudområden och under 2017 prioriteras yrkesutbildning inom: digitala hjälpmedel (ICT), kultur (interkulturella kompetenser) och jämställdhet (Integration/Inkludering/Motivation), samt yrkespraktik för studerande inom olika yrkesprogram.

Vårt internationella samarbete berör följande insatsområden:

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Genom ökade internationella samarbeten vill vuxenutbildningen möjliggöra för elever och personal att i större utsträckning utbyta kunskaper och erfarenheter kring pedagogiska undervisningsformer, kulturella likheter och olikheter, sociala förutsättningar för ett livslångt lärande och dessutom få en ökad kännedom om studieförhållanden för vuxna och ungdomar i andra länder.

 

Möten mellan pedagoger skapar nätverk och utbyten där erfarenheter och kunskap kan spridas, utvecklas och anpassas till den egna verksamheten. Skolan vill skapa möjligheter till yrkesmässiga kunskaps- och erfarenhetsutbyten för skolledare och pedagoger inom områdena svenska för invandrare, specialpedagogik, ICT samt samhällsorienterande ämnen.

Verksamhetsutveckling

Verksamheterna inom vuxenutbildningen i Sundsvall har i och med deltagandet i internationella samarbeten fått en ny dimension.

Skolledare, pedagoger och övrig personal samverkar och deltar i processer kring förändrade och förbättrade arbetsrutiner och arbetsformer, allt för att underlätta skolarbetet för skolans elever och för att kunna höja deras måluppfyllelse. Personal kommer att vara ”budbärare” för nya pedagogiska, kulturella och administrativa förslag på verksamhetsutvecklingen inom alla våra olika verksamhetsområden.

Skolan deltar aktivt i ett projektsamarbete med fyra andra länder där syftet är att hitta nya undervisningsmodeller samt att öka användandet av digitala hjälpmedel. Detta har fått till följd att några av våra planerade yrkesutbildningar har en inriktning mot ICT.

Integration och mångfald

Under de tre år som Vuxenutbildningen har arbetat med sitt internationella policydokument har det skapat många positiva effekter inom bland annat områdena språk, kultur och kunskapsinhämtande. Skolans personal har redan efter denna korta tid lyckats skapa förutsättningar för att på ett bra sätt ta emot ett ökat antal elever med utländsk härkomst och skapat undervisningsmiljöer och samarbetsformer som gagnar alla eleverna inom våra verksamhetsområden. Nya deltagare i utlandsförlagd kompetensutveckling ger nya influenser och nya erfarenheter som bidrar till att skolan och dess verksamhet kan fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Personal använder idag mer digitala hjälpmedel, vilket både underlättar inlärning och överbryggar språkliga barriärer.

Sidansvarig
Annette Gradin